Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

 

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Ingen

 

Punkter:

1. Godkendelse af sidste mødereferat.


2. Økonomi/regnskab. Kasser’ – Birthe Ø. orienterer om aktuelt økonomi.


3. Tørfisk. Billetter/salg Hvordan hænger det sammen – Birthe Ø. orienterer om arrange-mentet og økonomi, der mangler fortsat et par regninger, men det forventes at resultatet er et mindre underskud.


4. Bosætning (Emil) drøftelse af bosætningsmuligheder og TBTs mulige indflydelse på processen. Der er drøftet forskellige muligheder for at støtte et eventuelt projekt efter Visi-onsprocessen.


5. Skulptur Flytning. (Finn)forventet flytning i uge 45-46. Planlægning af præsentation af værket. Dette skal planlægges.


6. Tversted Markedsmøde. Finn orienterer. De 4 foreninger som er de bærende elementer for driften af Tversted Marked har besluttet at der ikke fremadrette vil blive afholdt marked grundet det stagnerende overskud.


7. Bankmøde: Finn og Birthe deltog – det er gået godt med aktierne, penge som var sat til er nu hentet hjem med overskud. Vi har reduceret 6 konti ned til 3.


8. BHE. Møde: Det er besluttet, at man fremadrettet skiftevis deler julearrangementet. Tversted holder i år den 1. december på Klitgården og BHE holder næste år.


9. Tovholder møde (Vision) Finn, Birthe og Niels deltog – Det tegner positivt med alle ar-bejdsgrupper. Den 20/11 afholdes borgermøde hvor projekterne fremlægges. Der forestår forinden et arbejde med, hvorledes projekterne skal præsenteres og tanker om, hvordan de skal løftes på langdistancen.


10. Borgermøde vedr. vindmøller – Finn orienterer om møde med Vindmølle projekt. Bor-germødet er den 30. november.

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93