Referat fra Bestyrelsesmøde den 6. januar 2020

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette og Åge

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Emil og Søren

Punkter:

 1.     Godkendelse af seneste referat

Referatet er godkendt.

 1.     TBT´s Dna. Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket/behandlet færdig

Der er ikke truffet beslutning om punktet. Der er drøftet forskellige mulige bud på hvordan TBT´s arbejdet kan udvikles i fremtiden. Det er drøftet hvorvidt TBT fortsat skal arrangere events i Tversted. Det er drøftet hvordan TBT´s kan støtte op omkring aktiviteter og andre mindre foreninger i og omkring Tversted.

 1.     Tversted marked/Nordisk Event. Kommer kl. 18,30 –

Nordisk Event har præsenteret ideer for Market 2020. Der er enighed om samarbejde samt at det er vigtigt at inddrage det tidligere Tversted Markeds udvalg, så de mange erfaringer som udvalget har evt. kan bruges i videreførelsen af det nye marked.

 1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen og hvem er på valg mm.

Dato er fastsat til den 31. marts – annoncering ved opslag i byen og på sociale medier. Birthe Ø, Åge, Mette og Søren er på valg i 2020. Finn ønsker at træde ud af bestyrelsen.

 1.       Legeplads projekt (Mette)

Projektet sættes i bero foreløbig – Der ønskes en drøftelse af om dette kan have en sammenhæng med andre udviklingsønsker i og omkring Tversted.

 1.      Økonomi, hvad gør vi i 2020

Der er ikke truffet beslutning for punktet. Der ønskes en drøftelse af hvordan TBT får løftet medlemstallet i foreningen. Dette til gavn for hele området i og omkring Tversted. Der er fortsat udgifter til drift af foreningen som eksempelvis husleje og kopimaskine som ventes at kunne reduceres løbende.

 1.      Julefrokost (Mette) den 25. januar 2020
 2. Evt. Hængebroen og cykelstigen på ruten. Det er vigtigt at der forbliver adgang på denne rute til og fra Tversted. Kommunen kontaktet igen. Der er forslag til taler til Sankt Hans.  Skulptur er opsat på den grønne plads. Der skal laves liste over sponsorrater givet i 2019. Samarbejde med foreningen på Tversted skole omkring arrangementer.

Forventet arrangementer i 2020

Fastelavn 23. februar

Strandrensning den 3. maj

Grundlovsdag 5. juni – flaghejsning

Sankt hans den 23. juni

Tversted marked den 17. – 19. juli

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 10.12.2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Niels

Afbud fra: Mia og Birthe A.

Punkter:

 1.       TBT´s DNA -  Alle punkter fra sidst, som ikke blev snakket færdigbeh. Punktet søttes på næste dagsorden. Punktet er ikke færdig drøftet. Punktet vil blive sat på næstkommende dagsorden.

 1.       Arbejdet fremadrettet – Punktet sættes på næste dagsorden.

 1.       Tversted marked – TBT er blevet kontakter vedr. videre drivelse af Tversted marked. Beslutning: De tidligere foreninger orienteres om henvendelsen.

 1.       Kunsthusets fremtid – forespørgsel om brændeovn. Punktet er ikke afklaret, men umiddelbart er udgiften for stor i forhold til husets værdi.

 1.      Kommende generalforsamling, medlemmer til bestyrelsen – punktet udsøttes til næste gang.

 1.      Hjemmeside og arbejde omkring dette – Emil fremligger tilbud.

6.a Emil er gået fra mødet under dette punkt. Der er truffet beslutning om at Emil bygger/udvikle hjemmeside. Henrik og Henriette adspørges om fortsat drift af den kommende nye hjemmeside. Bestyrelsen adskiller drift af hjemmeside og udvikling af denne. 

 1. –     Fiskefestival år 2020 forslaget er at Tversted skal have en bod igen.

Næste møde den 6. januar 2019 kl. 17.00.

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 12. november 2019

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Ingen

Punkter:

Godkendelse af sidste referat. Referatet er godkendt.

Aller punkterne er drøftet under punkt 2.

Drøftelse af hvilken vej skal TBT går i fremtiden?

Der er op startet drøftelse af hvilke opgaver/aktiviteter som bestyrelsen løfter/deltager i, i dag. Der er ligeledes drøftet hvilke opgaver/aktiviterer som bestyrelsen skal/bør fokuserer på i fremtiden – TBT DNA!

Møde hyppigheden i bestyrelsen er kort drøftet.

Der er ingen beslutninger truffet vedr. fremtidens aktiviteter.

Evt. Juletræer i byen Birthe A, Finn og Mette undersøger tilbud på juletrær, lys m.m.

Næste møde tirsdag den 10.12.2019 kl. 17.00

Dagsdagsorden er på til næste møde.

Punktet vedr. mediestrategi og tilbud fra Emil Winter sættes på næste mødes dagsorden.

Referat:

Referent: Mette Jensen

Udskriv Email

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. oktober 2019

 

Mødedeltager: Finn, Birthe Ø, Birthe A, Mette, Søren, Åge og Emil

Deltagelse af suppleanter: Mia og Niels

Afbud fra: Ingen

 

Punkter:

1. Godkendelse af sidste mødereferat.


2. Økonomi/regnskab. Kasser’ – Birthe Ø. orienterer om aktuelt økonomi.


3. Tørfisk. Billetter/salg Hvordan hænger det sammen – Birthe Ø. orienterer om arrange-mentet og økonomi, der mangler fortsat et par regninger, men det forventes at resultatet er et mindre underskud.


4. Bosætning (Emil) drøftelse af bosætningsmuligheder og TBTs mulige indflydelse på processen. Der er drøftet forskellige muligheder for at støtte et eventuelt projekt efter Visi-onsprocessen.


5. Skulptur Flytning. (Finn)forventet flytning i uge 45-46. Planlægning af præsentation af værket. Dette skal planlægges.


6. Tversted Markedsmøde. Finn orienterer. De 4 foreninger som er de bærende elementer for driften af Tversted Marked har besluttet at der ikke fremadrette vil blive afholdt marked grundet det stagnerende overskud.


7. Bankmøde: Finn og Birthe deltog – det er gået godt med aktierne, penge som var sat til er nu hentet hjem med overskud. Vi har reduceret 6 konti ned til 3.


8. BHE. Møde: Det er besluttet, at man fremadrettet skiftevis deler julearrangementet. Tversted holder i år den 1. december på Klitgården og BHE holder næste år.


9. Tovholder møde (Vision) Finn, Birthe og Niels deltog – Det tegner positivt med alle ar-bejdsgrupper. Den 20/11 afholdes borgermøde hvor projekterne fremlægges. Der forestår forinden et arbejde med, hvorledes projekterne skal præsenteres og tanker om, hvordan de skal løftes på langdistancen.


10. Borgermøde vedr. vindmøller – Finn orienterer om møde med Vindmølle projekt. Bor-germødet er den 30. november.

Udskriv Email

Tversted Turistinformation & Feriepartner Tversted
Østervej 2, Tversted
9881 Bindslev
+45 98 93 12 93